Hot melt adhesive film

EVA Hot Melt Adhesive Film

EVA Hot Melt Adhesive Film 1401
EVA Hot Melt Adhesive Film 1402
EVA Hot Melt Adhesive Film 1403

PA Hot Melt Adhesive Film

PA Hot Melt Adhesive Film 2401
PA Hot Melt Adhesive Film 2402

PES Hot Melt Adhesive Film

PES Hot Melt Adhesive Film 3401
PES Hot Melt Adhesive Film 3402
PES Hot Melt Adhesive Film 3403

TPU Hot Melt Adhesive Film

TPU Hot Melt Adhesive Film 6401
TPU Hot Melt Adhesive Film 6402
TPU Hot Melt Adhesive Film 6403